[RE009] Phân tích mã độc “KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020.doc” đính kèm email phishing

Thông qua Steve Miller (@stvemillertime) của FireEye, chúng tôi có được thông tin và mẫu mã độc này. Do mẫu mã độc này có nội dung nhắm vào Việt Nam nên VinCSS quyết định sẽ phân tích để chia sẻ cho cộng đồng an ninh mạng Việt Nam. 

Thông tin cơ bản

  • File name: KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020.doc
  • File Timestamps: 2019–12–09 18:50:00
  • Size: 783.77 KB (802578 bytes)
  • File type: RTF (Rich Text Format)
  • Pages: 6
  • File Hash (SHA-256): bcb226f7d614c905abc94aef9e096b03921cc8e2077c464224084670213e10b5Phân tích sơ lược

Sử dụng công cụ rtfobj trong bộ oletools để kiểm tra file. Thông tin có được như sau:


Dựa vào dấu hiệu Equation có thể khẳng định tài liệu này khai thác lỗ hổng của của Microsoft Office Equation Editor (CVE–2017–11882, CVE-2018–0802). Ngoài ra, như trong hình có thể thấy tài liệu này nhúng thêm một OLE Stream 0 (wd32PrvSE.wmf) có kích thước 208 KB (212992 bytes). Tiếp tục sử dụng rtfobj để trích xuất object này:


So sánh nội dung của file vừa extract ở trên với nội dung của các file 8.te.m mà chúng tôi đã phân tích trước đây thì có thể thấy kĩ thuật thực hiện tương tự nhau.

wd32PrvSE.wmf:

 
8.t:


e.m:

Phân tích hành vi

Tài liệu khi mở bằng trình đọc Microsoft Word sẽ thực hiện tạo các files tại thư mục %Temp% và tạo shortcut trong thư mục Startup của Windows (%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup) để khởi chạy mã độc khi người dùng khởi động lại máy:

 

Phân tích mã thực thi

Stage 1: Dump decoded PE payload

Cách thiết lập để thực hiện debug đã được đề cập ở nhiều bài viết. Khi mở tài liệu bằng ứng dụng Microsoft Word, tiến trình EQNEDT32.exe sẽ được khởi chạy, thông qua lỗi của ứng dụng này để tạo file wd32PrvSE.wmf trong thư mục %Temp%. Đặt bp tại hàm CreateFileA/W ta sẽ thấy tiến trình đọc file wmf:
 

Tiếp theo sẽ gọi hàm ReadFile để đọc nội dung của wd32PrvSE.wmf vào vùng nhớ đã được cấp phát:Tương tự như các sample đã từng phân tích, sử dụng vòng lặp xor để thực hiện giải mã toàn bộ nội dung của file wd32PrvSE.wmf trong memory tại địa chỉ 0x1EE0000 (trên máy phân tích)Thực hiện dump PE mới này và lưu lại để thực hiện phân tích tiếp. File dump được là một PE32 exe:

Stage2: Phân tích PE32 đã dump


Từ WinMain sẽ gọi tới hàm DropFilesAndCreateLnk (sub_00401200). Hàm này thực hiện cấu thành đường dẫn đầy đủ cho các files mpsvc.dll; RuntimeBroke.exe:
Sau đó ghi 2 file trên vào thư mục %Temp%:RuntimeBroke.exe chính là MsMpEng.exe của Windows Defender:

Tiếp theo tạo file StructuredQuery.tmp:Áp dụng kĩ thuật persistence thông qua startup folders bằng cách tạo file RuntimeBroke.lnk tại (%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup):


Code tại hàm CreateLink có nội dung như sau:


Ta có file shorcut là RuntimeBroke với target trỏ tới RuntimeBroke.exe ở thư mục %Temp% như sau:


Như vậy, khi người dùng khởi động lại máy thì tiến trình RuntimeBroke.exe sẽ khởi chạy. Thông qua kĩ thuật DLL SideLoading, RuntimeBroke.exe sẽ nạp file mpsvc.dll chứa mã độc để thực thi:
 

Stage 3: Phân tích file mpsvc.dll:

File này exports các hàm sau:

Kiểm tra thì thấy nó chỉ gọi tới ServiceCrtMain. Tại hàm, sẽ thực hiện mở file StructuredQuery.tmp thông qua hàm IsStructuredQueryTmpNotExisted:

Thông qua một vòng lặp liên tục để thực hiện việc truy xuất tới C2:
Code bên trong sub_6A7F20A0 (offset 0x14A0) sẽ thực hiện nhiệm vụ cấu thành các chuỗi sau trong memory:

Sau đó khởi tạo kết nối Internet với User-Agent: HTTPS, mở HTTP session tới cloudflare-dns[.]com:443, cấu thành target Object “dns-query?name=pjfdknrvbz.mefound.com&type=A” phục vụ cho hàm HttpOpenRequest nhằm khởi tạo một HTTP request với phương thức GET. Cuối cùng gửi request tới HTTP Server và gọi hàm InternetReadFile để đọc dữ liệu vào vùng buffer đã được cấp phát:Căn cứ thông tin trên hình thì có thể thấy kẻ tấn công đang thực hiện kĩ thuật DNS over HTTPS (https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/dns-over-https/).
Do việc kết nối tới C2 không thành công nên quá trình phân tích tạm thời dừng lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích chi tiết malware mpsvc.dll và cập nhật thêm khi có các thông tin cụ thể.

Indicators of compromise (IOCs)Dropped files:Location: %Temp% folder
1. RuntimeBroke.exe — 21.7 KB (22,224 bytes) 
(Original filename: MsMpEng.exe)
SHA-256: 33bc14d231a4afaa18f06513766d5f69d8b88f1e697cd127d24fb4b72ad44c7a

2. mpsvc.dll — 141 KB (144,384 bytes)

SHA-256: 87f0ba25135f7a42a7219b8a7aa1013755f03ad11b6a897a9066e3089b438432

3. StructuredQuery.tmp — 0 bytes

Persistence:Startup folder: %AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
File: RuntimeBroke (shortcut); Target: %Temp%\RuntimeBroke.exe

Network:
GET https://cloudflare-dns[.]com/dns-query?name=pjfdknrvbz[.]mefound[.]com&type=A HTTP/1.1
Accept: application/dns-json
User-Agent: HTTPS
Host: cloudflare-dns.com

Name: pjfdknrvbz[.]mefound[.]com
Address: 185.244.150.84

-------------------------------------------- 

Để tiện theo dõi, chúng tôi cung cấp bài phân tích dưới dạng PDF:

File Name: CSS-RD-ADV-191218-009_Phan tich ma doc Ke.hoach.Nhiem.Vu.Trong.Tam.2020.pdf
File hash (SHA-256): e09d4d203acfa90a6efe71dcd3fb54cf656d66180827e0ea7ac11a4b888d7aa7Tran Trung Kien (aka m4n0w4r)  
R&D Center - VinCSS (a member of Vingroup)