[RE012-2] Phân tích mã độc lợi dụng dịch Covid-19 để phát tán giả mạo “Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” - Phần 2Như đã đề cập ở phần trước, unsecapp.exe sẽ nạp http_dll.dll, code tại http_dll.dll đọc dữ liệu đã mã hóa trong http_dll.dat và tiến hành giải mã payload cuối vào bộ nhớ, sau đó gọi thẳng tới payload này để thực thi. Có thể nói với kĩ thuật fileless malware này, payload cuối cùng sẽ không hề để lại dấu vết trên ổ đĩa.

Payload nói trên bản chất là một dll (name: HT.dll), trong quá trình phân tích chúng tôi nhận thấy đây là một biến thể của dòng PlugX. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả một số hoạt động cơ bản của biến thể này.


1. Mô phỏng hoạt động Windows Loader


Cách thức thực thi payload này khá giống kiểu thực thi shellcode. Nó được gọi thẳng tới ImageBase, từ đây sẽ gọi tới hàm được export là Loader (0x10001710)

Hình 1: Thực thi code từ ImageBase để gọi tới hàm Loader
Hàm Loader làm nhiệm vụ:

 • Truy xuất PEB lấy tên các module, tính toán hash tương ứng.
 • Nếu tên module trùng với hash đã tính toán trước, lấy tên các hàm thuộc module đó. Tính toán hash của các hàm.
 • Nếu tên hàm trùng với hash đã tính toán trước, thực hiện lấy ra địa chỉ của hàm.
 • Thực hiện các bước tương tự nhiệm vụ của Windows Loader để nạp chính xác dll và sau đó nhảy thẳng tới DllEntryPoint.

Danh sách các hash tương ứng với module và tên hàm mà mã độc sử dụng:

Hash
Module / Function
0x6A4ABC5B
kernel32.dll
0x3CFA685D
ntdll.dll
0xEC0E4E8E
LoadLibraryA
0x7C0DFCAA
GetProcAddress
0x91AFCA54
VirtualAlloc
0x534C0AB8
NtFlushInstructionCache

Hình 2: Nhảy tới DllEntryPoint

2. Các cách thực thi chính


Từ DllEntryPoint sẽ gọi tới chức năng chính của mã độc. Tại đây, thực hiện giải mã cấu hình của mã độc (chứa thông tin thư mục, C2, ports), sau đó sẽ có hai hướng thực thi chính như sau:


Hướng thực thi
Mục đích
Không có tham số
Tạo thư mục để lưu mã độc, ghi các files vào thư mục đã tạo, thiết lập persistence key trong registry để chạy malware với tham số ngẫu nhiên và thực thi lại mã độc với tham số là “6”.
Có tham số
Tạo mutex, kết nối, giao tiếp với địa chỉ C2 và thực hiện các lệnh.

Hình 3: Các hình thức thực thi của mã độc

Trong quá trình phân tích, chúng tôi thấy payload này gọi tới các hàm APIs thông qua các hàm wrapper nhằm mục đích làm rối. Các hàm wrapper sử dụng kĩ thuật stackstrings để xây dựng tên API, gọi hàm GetProcAddress để lấy địa chỉ thật, sau đó thực thi hàm chính.


3. Giải mã cấu hình


Như mô tả ở trên, trước khi thực thi chức năng chính, mã độc sẽ thực hiện giải mã cấu hình liên quan tới tên thư mục dùng để lưu các files, địa chỉ C2, port sử dụng (80, 443, 8080, 8000). Hàm giải mã tại 0x1000AD10 thực hiện nhiệm vụ:

 • Copy toàn bộ vùng dữ liệu đã mã hóa vào bộ nhớ (Nếu có file payload như ở phần trước thì vùng dữ liệu này nằm tại offset 0x1D000).
 • Sử dụng XOR để thực hiện vòng lặp giải mã toàn bộ dữ liệu có kích thước 0x724 bytes với khóa giải mã là “123456789”.

Hình 4: Giải mã cấu hình của mã độc
Hình ảnh trước và sau khi giải mã:


Hình 5: Kết quả trước và sau khi giải mã thành công

4. Tạo files và thiết lập persistence key


Như đã phân tích trong phần trước, ban đầu mã độc tạo các files trong thư mục %LocalAppData%\Temp và khởi chạy file 3.exe. Ở lần thực thi đầu tiên, do không truyền tham số nên mã độc sẽ thực hiện mã ứng với hướng “không có tham số”. Tóm lược nhiệm vụ của hướng này:
 • Lấy thông tin tên thư mục từ cấu hình đã giải mã, cấu thành các chuỗi %userprofile%\; %allusersprofile%\, tạo thư mục “Microsoft Malware Protectionydy” và xây dựng đường dẫn để lưu files:
Hình 6: Cấu thành đường dẫn phục vụ lưu mã độc
 • Lấy thông tin các files đã tạo ở thư mục %LocalAppData%\Temp, tạo các files mới ở thư mục đã chỉ định:
Hình 7: Tạo files tại thư mục do mã độc chỉ định
 • Cấu thành chuỗi gồm đường dẫn tới %AllUsersProfile%\Microsoft Malware Protectionydy\ unsecapp.exe kèm theo một tham số ngẫu nhiên  để lưu vào Registry:
Hình 8: Cấu thành đường dẫn tới file thực thi kèm tham số ngẫu nhiên
 • Tạo các registry run key tại HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunHKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run:
Hình 9: Tạo persistence run key
Hình 10: Key tạo thành công tại HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Hình 11: Key tạo thành công tại HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 • Cuối cùng, thực thi malware một lần nữa với tham số mặc định là “6”:
Hình 12: Thực thi lại mã độc với tham số mặc định
Hình 13: Mã độc thực thi với tham số mặc định

5. Kết nối và giao tiếp với C2


Bằng cách thực thi lại kèm theo tham số, mã độc sẽ thực hiện lệnh tại hướng “có tham số”. Hướng này tạo mutex, kết nối tới địa chỉ C2 và thực hiện các lệnh. Mã độc sẽ khởi tạo để sử dụng Winsock thông qua hàm WSAStartup, bật các quyền liên quan tới “Privilege Escalation”: SeDebugPrivilege, SeTcbPrivilege, SeTcpPrivilege.

Mã độc xây dựng các TLS (Thread Local Storage) cho phép nhiều luồng của tiến trình cùng sử dụng chung một giá trị index được cấp phát bởi hàm TlsAlloc. Các giá trị TLS mà mã độc sử dụng trong biến thể này bao gồm:


Tên
Mục đích
CXOnline::OlStartProc
Thực thi thread CXOnline::OlStartProcPipe
Khởi tạo giao tiếp với C2
CXOnline::OlStartProcPipe
Khởi tạo pipe, phân tích và thực hiện các C2 commands.
CXSoHttp::SoWorkProc
Gửi yêu cầu tới C2. Mỗi kết nối thực hiện 03 lần.
CXFuncShell::ShellT1
Thực hiện shell, liên quan tới ReadFile
CXFuncShell::ShellT2
Thực hiện shell, liên quan tới WriteFile

Mã độc kết hợp nhiều cách khác nhau để kết nối tới C2, sử dụng HTTP POST request hoặc thông qua raw TCP. Luồng code sử dụng HTTP POST request để khởi tạo kết nối tới C2 như sau:

Hình 14: Luồng thực thi sử dụng HTTP POST request
Để giao tiếp với C2, mã độc xây dựng các thông tin sau trong Request Headers:
 • User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1;
 • Thiết lập “Pragma: no-cache” thông qua việc bật cờ INTERNET_FLAG_PRAGMA_NOCACHE|INTERNET_FLAG_KEEP_CONNECTION
 • Bổ sung các tham số:
         · x-debug
            · x-request
            · x-content
         · x-storage

 • URL sử dụng để gửi yêu cầu tới C2 có dạng: /update?wd=%8.8x (%8.8x là 8 số ngẫu nhiên).
Mã độc thực hiện gửi tối thiểu 03 request tới C2, nếu không thành công sẽ sử dụng port khác để kết nối. Các port sử dụng gồm: 80, 443, 8080, 8000.

Hình 15: Tối thiểu 03 lần cho mỗi request tới C2
Hình 16: Minh họa 03 kết nối với URL ngẫu nhiên thông qua port 80
Hình 17: Request Headers gửi tới C2 từ máy nạn nhân


Trong trường hợp kết nối thành công tới C2, quá trình tương tác với nạn nhân sẽ được điều khiển bởi C2. Với biến thể mà chúng tôi phân tích, khi nhận được thông tin từ C2, nó sẽ thực hiện lệnh theo hai nhóm lệnh khác nhau phụ thuộc vào quá trình giao tiếp. Các nhóm lệnh có id lần lượt là 0x1001 0x1002.

Hình 18: Các nhóm lệnh sẽ thực hiện nếu giao tiếp thành công với C2
Các lệnh ứng với nhóm lệnh có id 0x1001:


Lệnh
Mục đích
0x1001
Lấy thông tin hệ thống của nạn nhân: thông tin tình trạng sử dụng bộ nhớ; thông tin phiên bản về hệ điều hành đang hoạt động; thông tin về tên máy, tên người dùng; thông tin về CPU; thông tin về kích thước màn hình; tạo CSLID của mã độc (HKLM\Software\CLASSES\ms-pu / HKCU\Software\CLASSES\ms-pu)
0x1002
Tạo thread liên quan tới giao tiếp Pipe (CXOnline::OlStartProcPipe)
0x1003
Unknown
0x1004
ExitProcess
Hình 19: Nhóm lệnh ứng với id 0x1001

Các lệnh ứng với nhóm lệnh có id 0x1002:
Lệnh
Mục đích
0x7002
Tạo pipe name, khởi chạy cmd.exe dưới pipe name, thực hiện remote shell với các thread CXFuncShell::ShellT1 & CXFuncShell::ShellT2
0x3000
Lấy thông tin ổ đĩa, dung lượng.
0x3001
Tìm kiếm file.
0x3004
Mở file, lấy thông tin ngày tháng, kích thước và đọc nội dung file.
0x3007
Ghi file.
0x300A
Tạo thư mục.
0x300B
Kiểm tra tồn tại file.
0x300C
Khởi chạy tiến trình mới dưới một Desktop ẩn.
0x300D
Gọi hàm SHFileOperationW nhằm thực hiện copy, move, rename, hoặc delete một file.
0x300E
Mở rộng biến môi trường và thay thế bằng các giá trị mà kẻ tấn công mong muốn.
0x300F
Lấy thư mục chứa mã độc.

Hình 20: Nhóm lệnh ứng với id 0x1002
Quá trình thực hiện các nhóm lệnh nói trên, mã độc sẽ trao đổi nội dung thông qua việc mã hóa/giải mã (sử dụng XOR) và nén/giải nén dữ liệu (sử dụng thuật toán nén LZ):

Hình 21: Nhóm lệnh sử dụng mã hóa/giải mã trong quá trình giao tiếp
Hình 22: Nhóm lệnh sử dụng mã hóa/giải mã trong quá trình giao tiếp
Thuật toán mã hóa/giải mã dữ liệu sử dụng ở biến thế này để giao tiếp giữa nạn nhân và C2 là XOR, kèm theo một giá trị cố định là '6666' (0x36363636):

Hình 23: Thuật toán XOR sử dụng để mã hóa/giải mã


6. Ghi log


Trong quá trình thực hiện, nếu có exception xảy ra, mã độc sẽ sử dụng thread CXSalvation::SalExceptionHandler để ghi log vào file có tên là SS.log với các thông tin cơ bản gồm:

 • "EName: %s": tên của exception
 • "EAddr: 0x%p": địa chỉ gây ra exception
 • "ECode: 0x%p": mã của exception
Đoạn code được mã độc sử dụng để thực hiện ghi log như sau:

Hình 24: Mã độc ghi log vào file SS.log

Bài phân tích xin được dừng lại tại đây, qua đây có thể thấy đây là một dòng mã độc phức tạp với nhiều chức năng. Mã độc thông qua nhiều bước để có thể khởi chạy được payload cuối cùng, đồng thời dữ liệu trao đổi với C2 đều được nén và mã hóa, giúp cho mã độc có thể vượt qua được các giải pháp phòng vệ một cách khá hiệu quả.


---------------------


Để tiện theo dõi, chúng tôi cung cấp bài phân tích đầy đủ dưới dạng PDF:

File Name: CSS-RD-ADV-200319-012_Phân tích mã độc lợi dụng dịch Covid-19 để phát tán giả mạo “Chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” v1.0 Final


File Hash (SHA-256): 3b0af20f01e2a543cdd43e47e57553bd42d6103e670de2ef75fe5383a2cccda6

R&D Center - VinCSS (a member of Vingroup)

2 comments: